Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb společností EIRA s.r.o. při pořádání odborného semináře ENERGOCHEMIE

Článek 1 – Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní podmínky poskytování služeb společností Eira s.r.o.,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132173, se sídlem: Sadová
343, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 179 34 265 (dále jen „VOP“).
Tyto VOP tvoří nedílnou součást smluv o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi společností
Eira s.r.o. (dále jen „Společnost“) a třetími osobami (dále jen „Zákazník“) a spolu se Smlouvou představují
úplnou dohodu smluvních stran.
V případě rozporu mezi Smlouvou a ustanoveními těchto VOP mají ustanovení Smlouvy přednost před
rozpornými ustanoveními VOP. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní podmínky Zákazníka se
nebudou na smluvní vztahy upravené těmto VOP aplikovat, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

Článek 2 – Služby
Společnost je pořadatelem odborného semináře Energochemie (dále jen „Akce“) a poskytuje Zákazníkům
vstup a odborný program na Akci a propagační a reklamní služby v souvislosti s Akcí (dále jen „Služby“).
Rozsah Služeb pro danou Akci je stanoven v v popisu na webu www.energochemie.cz a ve Smlouvě.

Článek 3 – Vznik Smlouvy
Smlouvou se dle VOP rozumí smlouva, jejímž předmětem má být poskytnutí Služeb ze strany Společnosti
Zákazníkovi, zejména vstup a účast na Akci, smlouva o zajištění Akce, smlouva o reklamě či propagaci, smlouva
o poskytnutí jiných služeb v souvislosti s Akcí či jiná smlouva sjednaná mezi Společností a Zákazníkem nákupem
na webu www.energochemie.cz přes prodejní formulář a odsouhlasení těchto VOP, a písemnou formou, a to
včetně případných dodatků. (Písemnou formou se pro tyto účely rozumí i forma prostřednictvím e-mailu.)
Smlouva vzniká podpisem Smlouvy mezi smluvními stranami, potvrzením nabídky služeb Společnosti, jejíž
součástí jsou tyto VOP, Zákazníkem nebo akceptací Zákazníkovy objednávky ze strany Společnosti, jejíž
součástí jsou tyto VOP.

Článek 4 – Finanční ujednání
Zákazník se zavazuje zaplatit Společnosti za Služby cenu sjednanou ve Smlouvě, a to na základě vystavené
faktury nejpozději k datu splatnosti této faktury.
Společnost není plátcem DPH.
V případě, že Smlouva obsahuje zálohu na cenu Služeb, zavazuje se ji Zákazník Společnosti zaplatit nejpozději
do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě prodlení se zaplacením zálohy je Společnost oprávněna od
Smlouvy odstoupit.
Veškeré platby Zákazníka Společnosti budou vedeny v měnové jednotce Kč a budou prováděny
bezhotovostním bankovním převodem na účet Společnosti uvedený na příslušném daňovém dokladu. Veškeré
náklady spojené s úhradou ceny Služeb a případné zálohy, zejména náklady bankovních převodů, jdou k tíži
Zákazníka.

Článek 5 – Podklady
V případě, že je k plnění Smlouvy nezbytné dodání podkladů od Zákazníka jako logo, prezentace apod. (dále jen
„Podklady“), je Zákazník povinen Společnosti tyto Podklady předat ve formě, rozsahu a termínu stanoveném
2
ve Smlouvě. Není-li termín pro předání Podkladů ve Smlouvě stanoven, předá Zákazník Společnosti Podklady
do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.
Dodáním Podkladů Zákazník prohlašuje a ubezpečuje Společnost, že Podklady nejsou a propagace s jejich
pomocí nebude v rozporu s právními předpisy ani nebude porušovat práva třetích osob; Společnost v tomto
ohledu Podklady neposuzuje. V případě, že v souvislosti s propagací Zákazníka za použití Podkladů uplatní třetí
osoba vůči Společnosti jakýkoli nárok nebo kterýkoli státní či samosprávný orgán učiní v této souvislosti vůči
Společnosti jakýkoli úkon, je Zákazník povinen odškodnit Společnost a učinit všechny nezbytné kroky (včetně
soudních) k ochraně Společnosti před takovými nároky a úkony. Na žádost Společnosti poskytne Zákazník
Společnosti zálohu přiměřenou povaze a rozsahu uplatněných nároků nebo předmětu řízení.
V případě zjevného rozporu Podkladů s právními předpisy nebo nebudou-li Podklady splňovat podmínky
stanovené Smlouvou nebo VOP je Společnost oprávněna Podklady odmítnout a vyzvat Zákazníka k jejich
úpravě. Zákazník je v takovém případě povinen upravit Podklady do tří (3) pracovních dnů; poruší-li tuto svou
povinnost, je Společnost oprávněna Podklady při propagaci nepoužít nebo od Smlouvy odstoupit.
V případě, že Zákazník požádá o změnu již předaných Podkladů, Společnost takovému požadavku vyhoví, budeli
taková změna časově a technicky možná. V takovém případě je Zákazník, na žádost Společnosti, povinen
zaplatit Společnosti náklady odůvodněné touto změnou.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Společnost nabývá vlastnické právo k Podkladům okamžikem jejich
převzetí od Zákazníka a je oprávněna je po skončení Akce zničit.

Článek 6 – Autorskoprávní ujednání a Zasílání obchodních sdělení
Společnost je oprávněna pořídit na Akci fotografie a zvukové či obrazové záznamy a tyto umístit na své
internetové stránky jakož i na své další propagační materiály (tištěné reklamy, prezentační brožury, prezentace
v médiích). Za takové užití nenáleží Zákazníkovi žádné plnění. Společnost poskytne Zákazníkovi, na jeho žádost,
fotografie a audiovizuální záznamy.
Zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnutou emailovou adresu při uzavření či plnění Smlouvy je Společnost
oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení obsahujících informace o novinkách, pořádaných akcích nebo k
nabídce služeb Společnosti nebo třetích stran, a to v souladu s § 7 Zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve
spojení s § 5 Zákona č. 101/2000 Sb.
Zákazník je oprávněn, v případě, že si nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, se z odběru
kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odeslání e-mailu s textem “NE”.

Článek 7 – Změna a zánik Smlouvy
Rozšíření nebo změny Služeb nad rámec Smlouvy požadované Zákazníkem se stávají účinnými až jejich
písemným odsouhlasením Společností.
V případech, které není Společnost schopna ovlivnit (okolnost nepředvídatelné apod.), je Společnost
oprávněna navrhnout Zákazníkovi změnu Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech
dozví. V případě, že Zákazník písemně neodsouhlasí navrženou změnu Smlouvy v termínu stanoveném
Společností, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí
Společnost Zákazníkovi neprodleně zaplacenou zálohu a Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

Článek 8 – Odpovědnost
Zákazník je povinen oznámit Společnosti vady plnění poskytovaného Společností v průběhu konání Služby tak,
aby mohly být Společností odstraněny ještě v jejím průběhu, případně tak, aby mohla být zmírněna vzniklá
3
škoda či jejímu vzniku zabráněno. Nejpozději je však Zákazník oprávněn vadu reklamovat do dvou (2)
pracovních dní od ukončení poskytnutí Služby s tím, že v případě reklamace až po skončení Služby bude
přihlédnuto k tomu, zda by reklamace v průběhu poskytování Služby zmírnila následky vady či mohla být zcela
odstraněna a v závislosti na takovém posouzení mohou být nároky z vad a nároky na náhradu škody sníženy či
zamítnuty.
Společnost neodpovídá za škodu vzniklou v průběhu Akce na majetku Zákazníka, jeho obchodních partnerů,
hostů, zaměstnanců jakožto i dalších osob jakýmkoliv způsobem se účastnících Akce s výjimkou případů, kdy je
Společnost oproti písemnému potvrzení převzala do úschovy.

Článek 9 – Ukončení Smlouvy
Smlouva zaniká jejím řádným splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením kterékoliv smluvní strany
v souladu s těmito VOP a/nebo zákonem.
Není-li stanoveno jinak, Zákazník je dále oprávněn před sjednaným termínem poskytnutí Služby (není-li
stanoveno jinak, rozumí se tímto termínem den konání příslušné Akce, resp. první den jejího konání v případě
vícedenních Akcí) odstoupit od Smlouvy na základě zaplacení Společnosti níže stanovené výše odstupného:
– při odstoupení od Smlouvy dva (2) týdny a méně před sjednaným termínem poskytnutí služby zaplacením
částky rovnající se 100 % sjednané ceny Služby;
– při odstoupení od Smlouvy více než dva (2) týdny před sjednaným termínem poskytnutí Služby zaplacením
částky rovnající se 50 % sjednané ceny Služby.

Článek 10 – Závazek mlčenlivosti
Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění
Smlouvy, jsou důvěrné, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není
důvěrná nebo je důvěrnost informací prolomena právními předpisy.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení
Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.
Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob
plnění Společnost.
Zákazník není oprávněn postoupit svou pohledávku za Společností bez jejího písemného souhlasu. Obdobný
zákaz platí pro započtení pohledávek jednostranným právním úkonem.
V případě sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni se smluvní strany zavazují přednostně řešit
spory smírnou cestou.
Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo
jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto
VOP. Společnost v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným
ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Článek 12 – Platnost a účinnost těchto Všeobecných obchodních podmínek
Smlouva se řídí zněním VOP účinným v den jejího uzavření.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 16. ledna 2023.