Zásady ochrany

osobních a dalších zpracovávaných údajů

Zde naleznete shrnutí, jakým způsobem společnost Eira s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132173, se sídlem: Sadová 343, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
IČ: 179 34 265 pracuje s osobními údaji, včetně hlavních principů ochrany Vašich osobních údajů a dalších
zpracovávaných údajů v souladu s GDPR při organizaci odborného semináře Energochemie.

Co je to GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným
názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení
ochrany osobních dat občanů. Nařízení vstoupilo v účinnost 25. května 2018.

Kdo zpracovává Vaše údaje
Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor odborného semináře Energochemie, společnost Eira s.r.o.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132173, se sídlem: Sadová
343, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 179 34 265. Tyto údaje bude společnost (Správce) zpracovávat dle níže
uvedených podmínek. Správce může být kontaktován e-mailem na adrese info@energochemie.cz.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb při
pořádání odborného semináře Energochemie (registrace na seminář, účast na semináři, sjednání partnerské
smlouvy apod.). Jedná se tedy o údaje, které nám sami sdělíte při objednání našich služeb.
V případě Vaší registrace k účasti na semináři nebo při vzniku smluvního vztahu v souvislosti s jeho pořádáním
zasílá Správce svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízenými službami. Správce nevyžaduje
souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení, ale umožňuje kdykoli se z odběru těchto informací odhlásit
nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně z těchto důvodů:
– abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem,
– abychom zlepšili kvalitu našich služeb a případně doplnili nové služby, o které projevujete zájem.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, případně Váš souhlas.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb nebo trvání smluvního vztahu mezi
námi a následně po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a
uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. do doby promlčení veškerých nároků či ukončení veškerých
sporů. Osobní údaje získané na základě Vámi uděleného souhlasu jsou archivovány po dobu 5 let, nebude-li
tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Vaše fakturační údaje musíme ze
zákona schraňovat po dobu 5 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
– poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i
faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
– splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni
uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
– zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění
bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních
předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Zabezpečení Vašich osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Náš
systém pravidelně kontrolujeme a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k
neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují
dostatečné zabezpečení.

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to
prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@energochemie.cz. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená
povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou
osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije
jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce
povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním
důvodem zpracování, bude zpravidla následovat i likvidace osobních údajů. Odvolání souhlasu tak nemá vliv na
zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li
zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních
předpisech).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
– právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
– právo osobní údaje opravit či doplnit;
– právo požadovat omezení zpracování;
– právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
– právo požadovat přenesení údajů;
– právo na přístup k osobním údajům;
– právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
– právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich
osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@energochemie.cz.